احداث سالن های دائمی نمایشگاهی با سازه آلومینیوم عرض ۲۴ به متراژ ۱۰۲۰۰ متر مربع در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب.

احداث سالن های موقت نمایشگاهی با سازه آلومینیوم عرض ۱۰- ۱۵ و ۲۰ به متراژ ۴۰۰۰ متر مربع به مدت ۴۵ روز در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب.