برپایی سالن های نمایشگاهی با سازه اکتانورم و سازه مستر (ماکسیما) در نمایشگاههای:

۱- نمایشگاه خودرو مشهد – مرداد ۹۵
۲- نمایشگاه عینک – سالن حجاب- مرداد ۹۵
۳- نمایشگاه کودک – سالن حجاب- مرداد ۹۵
۴- نمایشگاه صنعت خودرو و قطعات وابسته- شهریور ۹۵
۵- نمایشگاه معدن- کرمان
۶- نمایشگاه سنگ – محلات