[ideo_wow_title el_tag=”h3″ el_elemnt_style_colors=”{‘title_color’:’#16274d’}” el_uid=”59a110b11b75b”]چادرهای دوقلو[/ideo_wow_title][ideo_wow_title el_tag=”h3″ el_font_size=”35″ el_elemnt_style_colors=”{‘title_color’:’#16274d’}” el_uid=”3666fc9340d6″]مجتمع سازی های موقت[/ideo_wow_title]

احداث چادرهای دوقلو و چند قلو با سازه آلومینیومی عرض ۱۰

 

  • این سازه ستون میانی نداشته و ستون های کناری در فواصل ۳ متر اجرا می شود.
  • ستون های میانی در دوقلو و مجتمع سازی با فاصله ۱۰ متر اجرا می شود.
  • ستون های کناری بین سالن ها به گونه ای طراحی شده است که استراکچر دو سقف روی یک ستون پیچ و مهره شده و با نصب رف در بالای ستون ها به استحکام آن افزوده می شود.
  • برای تردد راحت تر بین این سالن ها از بستن ضربدری خودداری شده و با بستن رف در بالای ستون به مقاومت آن افزوده می شود.

احداث چادرهای دوقلو و چند قلو با سازه آلومینیومی عرض ۱۵ و ۲۰ 

 

  • این سازه ها ستون میانی نداشته و ستون های کناری در فواصل ۵ متر اجرا می شود.
  • ستون های میانی در این سازه ها با فاصله ۱۵ متر و ۲۰ متر اجرا می شود.
  • ستون های کناری بین سالن ها با فاصله ۵۰ سانتی متر از هم بسته شده و برای ایجاد مجتمع ، بین این سازه ها با ناودانی به هم متصل می شود.
  • از ناودانی ها جهت تخلیه آب باران و برف استفاده می شود تا بار سقف در شرایط جوی افزایش نیابد. و نیز از ورود آب داخل مجموعه جلوگیری می شود.
  • در طول ستون های کناری، یک ستون در میان از ضربدری استفاده می شود تا استحکام سازه افزایش یابد.
[vc_separator_padding el_height=”70″ el_uid=”59a123cf65944″]