• طراحی و ساخت ماکت های نوشیدنی ها
  • ساخت غرفه فضای باز با اسپیس فریم و تلفیق با طرح خاص
  • ساخت غرفه فضای باز با سازه آلومینیومی عرض ۵ و تلفیق با طرح خاص