نمایشگاه ایران پلاست

نمایشگاه ایران پلاست

سیزدهمین نمایشگاه بین المللى ایران پلاست
٣١ شهریور الى ٣ مهرماه در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران برگزار خواهد گردید.
شرکت سهلان نما با سه نوع سازه – ساخت و ساز ویژه – سازه آلومینیومى کلیپ و سازه سازه آلومینیومى مستر (ماکسیما) در این پروژه حضور دارد.