نمایشگاه فرصت هاى ساخت داخل و رونق تولید
سالن ٣٨B
*شرکت طراحى مهندسى قطعات ایران خودرو (ساپکو ) و شرکت هاى زیرمجموعه
* گروه خودرو سازى سایپا
* وزارت صنعت معدن و تجارت
*وزارت دفاع
*سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران (ایدرو)
* سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)
* انجمن سازندگان قطعه و مجموعه هاى خودرو