این نمایشگاه در سه تیپ اجرا شد:

  • غرفه سازی تیپ با سازه اکتانورم و سردرب ساخت و ساز
  • غرفه سازی با سازه کلیپ
  • غرفه سازی ویژه