تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴ (۱۲/۲۵/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:
شنبه ۹۸/۱۰/۰۷ (۱۲/۲۸/۲۰۱۹)
زمان بازدید:
۹ الی ۱۷
نوع نمایشگاه:
بین المللی