• طراحی و ساخت غرفه طرح خاص
  • طراحی و احداث غرفه های تیپ با سازه مستر ( ماکسیما ) و تلفیق سردرب ساخت و ساز.