اجرای سه تیپ غرفه سازی:

–  ساخت و ساز

– سازه سالنی طرح خاص با سازه کلیپ

– سازه سالنی و طرح خاص مستر