• اجرای غرفه بندی تیپ با سازه اوکتانورم در سالن A ۳۸
  • طراحی و ساخت غرفه های طرح خاص