• اجرای غرفه تیپ با سازه مستر
  • اجرای لابی ستاد با سازه مستر
  • اجرای فضای تشریفاتی در سایت میلاد- سازه آلومینیومی عرض ۲۰