• احداث فضای سرپوشیده با سازه آلومینیومی عرض ۱۰ و تلفیق ساخت و ساز
  • احداث فضای سرپوشیده با سازه آلومینیومی عرض ۱۰ و غرفه سازی تیپ با سازه مستر