نمایشگاه خودرو – شیراز

طراحی و ساخت غرفه با نئوپان و رنگ – [...]