نمایشگاه آرایشی و بهداشتی – سالن حجاب

این نمایشگاه در سه تیپ اجرا شد: غرفه سازی [...]