پروژه اتوماسیون صنعتی – نمایشگاه اختصاصی آلمان در ایران ( AMB)- شهر آفتاب

اجرای سه تیپ غرفه سازی: -  ساخت و ساز [...]