پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته- مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران

طراحی و ساخت غرفه طرح خاص احداث فضای سرپوشیده [...]