نمایشگاه خودرو – مرکز نمایشگاهی کرج

احداث سالن پرتابل با سازه آلومینیومی عرض 10 احداث [...]